14-02-2020 வரலாற்றில் இன்று :

  • உலக காதலர் தினம்
  • ஐ.பி.எம்., நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது(1924)
  • ஈ.என்.ஐ.ஏ.சி., என்ற முதல் தலைமுறை கணினி அறிமுகமானது(1946)
  • 103வது தனிமமான லோரென்சியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1961)
  • ஆஸ்திரேலிய பவுண்டிற்கு பதிலாக ஆஸ்திரேலிய டாலர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது(1966)

Related posts

Leave a Comment