16-02-2020 வரலாற்றில் இன்று :

  • லித்வேனியா விடுதலை தினம்(1918)
  • இந்திய திரைப்படத்துறையின் முன்னோடி தாதாசாஹெப் பால்கே இறந்த தினம்(1944)
  • கியோட்டோ உடன்பாடு நடைமுறைக்கு வந்தது(2005)
  • வொலஸ் கரோத்தேர்ஸ், நைலானுக்கான காப்புரிமம் பெற்றார்(1937)
  • எக்ஸ்புளோரர் 9 விண்ணுக்கு 

Related posts

Leave a Comment