பகிர்வு அறக்கட்டளை

பகிர்வு அறக்கட்டளை மூலம் வறியவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் நிகழ்வின் இன்றைய 683-வது நாளில் Ganesh Serai அவர்களின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் விதமாக அவர் சார்பில் வழங்கப்பட்டது.

Related posts

Leave a Comment