விருதுநகர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணாச்சி KKSSR ராமசந்திரன் MLA அவர்கள் பிறந்த நாள் விழா

கோஸ் குண்டு கிராமத்தில் திமுக கிளை கழக சார்பில் அண்ணாச்சி விருதுநகர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணாச்சி KKSSR ராமசந்திரன் MLA அவர்கள் பிறந்த நாள் விழா
கொண்டாடப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது….இதில் சாத்தூர் S.V.சீனிவாசன் அவர்களின் தாயார் அவர்கள் உடன் இருந்தனார்.

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 6 பேர், நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 1 நபர், நிற்கிறார் மற்றும் வெளிப்புறம்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள், நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர் மற்றும் நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 6 பேர், Selva Kumar உட்பட, நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள், நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர் மற்றும் வெளிப்புறம்
படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 5 பேர், நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்

Related posts

Leave a Comment